กองกลางร่วมศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"


ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2561 10:57:25     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 180

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นางปราณี พันธ์ุวุฒิ ผู้อำนวยการกองกลาง นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะผู้ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" 
โดยได้รับการต้อนรับจาก นายนาวิน อินทร์ปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ซึ่งเป็นต้นแบบโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมให้ความรู้ ตอบคำถาม ข้อสงสัย และข้อแนะนำ ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 4 การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

ข่าว/ภาพ : นางสาวสุพรรษา ปัญญาอธิสิน

ข่าวล่าสุด

กองกลางร่วมกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 แยกขยะ อาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว

6/9/2561 12:09:59
14

กองกลางจัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรกองกลาง วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม สนอ. ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

31/8/2561 9:30:30
21

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

30/8/2561 14:13:26
13

สภาพนักงานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย จัดการบรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสรรค์สร้าง สุขสราญทั้งงานและชีวี” วันที่ 29 ส.ค. 2561

29/8/2561 17:54:48
17

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 ส.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

27/8/2561 17:38:58
12

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

27/8/2561 9:08:29
11

การประชุมกองกลาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

10/8/2561 16:27:24
23

บุคลากรกองกลาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมดิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม

9/8/2561 13:50:45
56

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

9/8/2561 9:52:45
22

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม2561

9/8/2561 9:50:54
15