สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”


ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2561 14:44:42     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 116

ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลางร่วมกิจกรรมโครงการ สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบกลุ่มอาคาร และร่วมเสวนาเกี่ยวกับโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน รวมทั้งแผนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี 
นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และรองประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า ”Green Office หรือ สำนักงานสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และโครงการสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy Workplace) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” 

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

3/11/2561 8:07:29
15

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

29/10/2561 11:15:22
19

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

29/10/2561 11:10:06
12

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

24/10/2561 10:31:25
16

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

17/10/2561 16:00:45
16

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 5

3/10/2561 16:28:19
21

ร่วมพิธีรดน้ำศพ และวางพวงหรีดเคารพศพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/10/2561 16:23:47
19

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

3/10/2561 16:22:40
19

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานชาวแม่โจ้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/10/2561 16:16:58
23

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

2/10/2561 16:41:48
24