สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”


ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2561 14:44:42     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 45

ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลางร่วมกิจกรรมโครงการ สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบกลุ่มอาคาร และร่วมเสวนาเกี่ยวกับโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน รวมทั้งแผนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี 
นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และรองประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า ”Green Office หรือ สำนักงานสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และโครงการสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy Workplace) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” 

ข่าวล่าสุด

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2561

17/7/2561 10:04:04
1

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

17/7/2561 9:55:25
2

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561

16/7/2561 16:02:42
6

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

16/7/2561 15:25:43
4

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่

16/7/2561 15:20:57
3

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

16/7/2561 15:18:17
3

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

16/7/2561 15:17:29
3

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

5/7/2561 18:32:07
14

สภาพนักงาน จัดการบรรยายเรื่อง "การวางแผนลดหย่อนภาษีจากการออมและเทคนิคการลงทุนอย่างมีกำไร" วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสายน้ำผึ้ง อาคารสำนักหอสมุด

5/7/2561 18:30:14
14

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ สภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5/7/2561 18:26:32
9