สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”


ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2561 14:44:42     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 97

ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลางร่วมกิจกรรมโครงการ สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบกลุ่มอาคาร และร่วมเสวนาเกี่ยวกับโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน รวมทั้งแผนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี 
นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และรองประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า ”Green Office หรือ สำนักงานสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และโครงการสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy Workplace) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” 

ข่าวล่าสุด

กองกลางร่วมกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 แยกขยะ อาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว

6/9/2561 12:09:59
14

กองกลางจัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การไปพัฒนาตนเองของบุคลากรกองกลาง วันที่ 29 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม สนอ. ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

31/8/2561 9:30:30
21

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

30/8/2561 14:13:26
13

สภาพนักงานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย จัดการบรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสรรค์สร้าง สุขสราญทั้งงานและชีวี” วันที่ 29 ส.ค. 2561

29/8/2561 17:54:48
17

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 ส.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

27/8/2561 17:38:58
12

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

27/8/2561 9:08:29
11

การประชุมกองกลาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

10/8/2561 16:27:24
23

บุคลากรกองกลาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมดิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม

9/8/2561 13:50:45
56

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

9/8/2561 9:52:45
22

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม2561

9/8/2561 9:50:54
15