สำนักงานอธิการบดี ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม Healthy Workplace “สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน”


ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2561 14:44:42     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 162

ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรกองกลางร่วมกิจกรรมโครงการ สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบกลุ่มอาคาร และร่วมเสวนาเกี่ยวกับโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน รวมทั้งแผนการดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของสำนักงานอธิการบดี 
นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และรองประธานคณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว กล่าวว่า ”Green Office หรือ สำนักงานสีเขียว เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นมา ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และโครงการสำนักงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy Workplace) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียว อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัย/แผ่นดินไหว ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” 

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

1/3/2562 15:27:27
16

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562

25/2/2562 16:00:44
18

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

20/2/2562 15:27:47
19

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่13 กุมภาพันธ์ 2562

20/2/2562 15:26:51
19

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

30/1/2562 10:32:05
24

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

30/1/2562 10:31:43
25

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

21/1/2562 10:18:04
38

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

21/1/2562 10:14:56
36

กองกลางสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

18/1/2562 16:46:51
38

ที่ประชุมคณะกรรมการรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

18/1/2562 16:28:15
29